romaniinspania-gabriela.blogspot.com Web analytics

42

Statutul muncitorului in Spania - CODUL MUNCII

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor care au încheiat acordul asupra Spaţiului European Economic şi cei din Suedia nu trebuie să obţină viză pentru a putea lucra în Spania.

 • România şi Bulgaria, state ce au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 si pentru care Spania a impus restrictii de muncă timp de doi ani, sunt membre cu drepturi depline de la 1 ianuarie 2009. 
 • Cetăţenii români au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi muncitorii spanioli si se pot angaja în aceleasi conditii ca si acestia.
 • Vârsta minimă pentru desfășurarea unei activităti lucrative, ca angajat (por cuenta ajena) sau ca lucrător independent, pe cont propriu (por cuenta propria), este de 16 ani. 
 • Între 16 si 18 ani, tinerii au nevoie de consimțământul explicit sau de autorizația părintilor sau a tutorilor pentru a lucra.
 • Orice român care va începe să lucreze trebuie să solicite un număr unic de asigurare socială (numero de afiliacion) de la sediile serviciilor de asigurări sociale, "Seguro Social".
 • Angajatorii au obligația de a-i înscrie pe angajații lor la Asigurările Sociale, ca salariați, prin intermediul numărului de afiliere corespunzător fiecăruia, si de a cotiza pentru acestia din prima zi a contractului de muncă si până la încetarea sa, inclusiv în perioada de probă. 
 • Pentru a beneficia de drepturile si de indemnizațiile corespunzătoare, toti lucrătorii trebuie să cotizeze la sistemul de asigurări sociale.
În Spania, "El estatuto de los trabajadores"-Statutul muncitorilor- este documentul care reglementează la nivel naţional drepturile şi obligaţiile celor angajaţi şi care prevede normele în baza cărora se desfăşoară activitatea lucrativă.

1. Drepturile şi obligaţiile stipulate în Statutul muncitorului au caracter general şi pot fi adaptate numai în anumite limite şi situaţii:
 • dacă se aprobă noi reglementări de către stat;
 • prin Acordul Colectiv (Convenio Colectivo), în funcţie de normele fiecărei comunităţi autonome, stabilit pentru fiecare domeniu de activitate;
 • prin acordul reciproc al părţilor care încheie contractul de muncă, acestea având obligaţia de a stabili condiţiile de lucru conform celor prevăzute în Statut sau în Acordul Colectiv corespunzător;
 • în funcţie de obiceiurile şi tradiţiile locale.
Principalele drepturi ale angajatului:
 • a lucra şi a-şi exercita liber profesia
 • afiliere la un sindicat
 • negociere colectivă
 • grevă
 • adoptarea unor măsuri în cazul conflictelor colective de lucru 
 • reuniune
 • formare profesională la locul de muncă
 • a nu fi discriminat direct sau indirect pe motive de lucru, sex, stare civilă, vârstă, etnie, religie, limbă vorbită şi/ sau naţionalitate
 • integritate fizică şi respectare a normelor de igienă
 • respectare a intimităţii şi a demnităţii persoanei
 • a nu fi discriminat pentru o eventuală dizabilitate, dacă aceasta nu afectează activitatea sa
 • primirea salariului negociat sau stabilit prin Acordul Colectiv corespunzător la o dată fixă
 • respectarea prevederilor stabilite în contractul de angajare
Principalele îndatoriri ale angajatului:
 • să îndeplinească sarcinile postului, cu responsabilitate şi seriozitate
 • să respecte normele de securitate şi de igienă
 • să răspundă solicitărilor legate de lucru ale angajatorului
 • să contribuie la creşterea nivelului de productivitate al firmei
2. Contractul de muncă

Tipuri de contracte :
 • contract pe o perioadă nelimitată de timp (orar redus sau complet)
 • contract de practică şi de formare
 • contract de timp parţial (orar redus)
 • contract de lucru la domiciliu
 • contract pentru activităţi sezoniere (în cazul străinilor angajaţi din ţara de origine)
 • contract pe o perioadă determinată de timp
Indiferent de perioada de timp pentru care s-a încheiat contractul - determinată sau nelimitată - angajatul are aceleaşi drepturi.

3. Perioada de probă
 • Angajatorul poate stabili o perioadă de probă, respectând limitele stabilite în Acordul Colectiv corespunzător domeniului de activitate, durata acesteia fiind specificată în contract.
 • Perioada nu poate depăşi şase luni pentru posturile care solicită pregătire superioară şi două luni pentru celelalte posturi. 
 • Dacă există mai puţin de 25 de angajaţi în firmă, perioada de probă nu poate fi mai mare de trei luni pentru angajaţii cu cel mult studii medii. 
 • În timpul perioadei de probă, angajatul dispune de aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi colegi de muncă, exceptând faptul că decizia de renunţare la serviciile sale poate interveni în oricare moment al perioadei de probă.
4. Sistemul de încadrare profesională

În funcţie de sistemul de încadrare profesională stabilit în Acordul Colectiv sau în funcţie de acordul angajat- angajator, fiecare muncitor va fi încadrat într-o anumită categorie a unui grup profesional, fiind retribuit în conformitate cu acesta.

5. Salariul
 • Salariul este format din totalitatea retribuţiilor economice primite de către angajat pentru activitatea desfăşurată.
 • Nu fac parte din salariu sumele primite de angajat ca indemnizaţie sau pentru cheltuielile avute de acesta în urma desfăşurării activităţii sale, indemnizaţiile de la Asigurările Sociale sau cele primite în compensaţie în caz de concediere sau suspendare.
 • Salariul minim pe domeniu de activitate este stabilit prin Acordul Colectiv sau prin negociere individuală, pe baza prevederilor Statutului Muncitorului.
 • Salariul lunar primit de către angajat este format din salariul de bază, înţeles ca o retribuţie fixă pe unitate de timp şi din suplimentele salariale fixate în conformitate cu situaţia fiecărui lucrător (funcţia îndeplinită, rezultatele obţinute, etc).
 Salariul minim pe economie

Este stabilit anual de către Guvern, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale şi a marilor întreprinderi, în funcţie de:
 • indicele pieţei de consum
 • producţia medie naţională
 • creşterea numărului de salariaţi pe piaţa muncii
 • conjunctura economică
Salariul minim pe economie prevăzut pentru anul 2009 în Spania este de 624 de euro pe lună, in 14 plăţi anuale, si de 728 de euro pe luna in 12 plati.

6. Programul de lucru
 • Durata programului de lucru este stabilită în Acordul Colectiv şi în contractul de muncă. Limita maximă este de 40 de ore săptămânal, calculate ca medie anuală, existând posibilitatea distribuirii inegale a orelor pe parcursul anului calendaristic. Această distribuţie trebuie să respecte perioadele de odihnă zilnică şi săptămânală prevăzute de lege. Timpul liber acordat între sfârşitul progamului de lucru dintr-o zi şi începutul programului de lucru din ziua următoare trebuie să fie de minimum 12 ore.
 • Programul de lucru efectiv nu poate depăşi nouă ore zilnic, exceptând cazurile în care, prin Acordul Colectiv sau acordul angajat-angajator, se stabileşte o altă distribuţie a orelor de lucru, respectându-se obligatoriu timpul liber prevăzut legal.
 • Dacă programul de lucru depăşeşte şase ore continuu, trebuie acordată o pauză de odihnă de minimum 15 minute.
 • Săptămânal, angajaţii au dreptul la o perioadă de odihnă de o zi şi jumătate fără întrerupere.
7. Orele suplimentare
 • Sunt considerate ore suplimentare cele care depăşesc programul zilnic de lucru stabilit în paragraful anterior. Conform Acordului Colectiv sau contractului de muncă individual, acestea sunt plătite cu o sumă cel puţin egală cu valoarea orei de lucru din programul zilnic sau se compensează prin acordarea de unui număr ore libere egal cu cel de ore suplimentare lucrate şi neplătite.
 • În cazul inexistenţei prevederilor referitoare la retribuirea orelor suplimentare, se consideră că acestea vor fi compensate prin timp liber corespunzător orelor lucrate, angajatorul având la dispoziţie cel mult patru luni pentru acordarea acestuia.
 • Numărul anual de ore suplimentare nu poate fi mai mare de 80 pe an. Pentru cei care au contract de timp parţial - orar redus - numărul orelor suplimentare se va calcula proporţional.
 • Realizarea orelor suplimentare are caracter opţional, cu excepţia cazurilor în care Acordul Colectiv sau contractul individual de muncă prevăd efectuarea acelor ore.
8. Sărbătorile legale
 • Pe parcursul unui an nu pot fi mai puţin de 14 sărbători legale, dintre care două sunt locale. 
 • Acestea nu se recuperează, fiind retribuite.
9. Perioade în care se permite absenţa

Angajatul poate absenta motivat de la muncă, cu dreptul de a fi remunerat, avizând anterior şi justificând, în următoarele cazuri:
 • căsătorie - 15 zile
 • pentru taţi, la naşterea unui copil, se acordă două zile
 • deces, acident grav, spitalizare sau intervenţie chirurgicală suferite de cei din familie până la gradul al doilea de rudenie: două zile
 • pentru schimbare de domiciliu: o zi
 • pentru realizarea sarcinilor sindicale: în funcţie de cele stabilite legal sau de comun acord
 • pentru consultultaţiile medicale prenatale
 • pentru alăptarea sugarului cu vârsta mai mică de 9 luni, femeile au dreptul să lipsească o oră, acest timp putând fi divizat în două părţi; dacă doreşte, femeia poate substitui acest drept cu reducerea programului de lucru, în limitele stabilite în Acordul Colectiv sau direct cu angajatorul; dacă ambii părinţi lucrează, oricare dintre ei poate beneficia de dreptul de reducere a programului
 • pentru vizitarea copiilor născuţi prematur sau care necesită spitalizare, unul dintre părinţi are dreptul de a absenta o oră; de asemenea, poate opta pentru reducerea programul de lucru cu două ore, însă cu diminuarea proporţională a salariului
 • cei care au în întreţinere minori cu vârsta sub opt ani sau persoane cu dizabilităţi fizice, psihice sau senzorio-motorii (care nu desfăşoară activităţi remunerate), au dreptul la reducerea programului de lucru, cu diminuarea corespunzătoare a salariului; acest drept se aplică şi celor care au în întreţinere apropiaţi, până la gradul al doilea de rudenie
 • angajatele, victime ale violenţei domestice, au dreptul la reducerea programului de lucru, cu diminuarea corespunzătoare a salariului, sau la reorganizarea timpului de lucru, pentru a putea contacta serviciul de Asistenţă Socială, conform celor stabilite în Acordul Colectiv sau cu angajatorul.
10. Concediul anual
 • Perioada concediului anual remunerat nu poate fi substituită prin compensaţii financiare; aceasta va fi stabilită conform prevederilor Acordului Colectiv sau contratului individual de muncă, având cel puţin 30 de zile calendaristice. Stabilirea perioadei de concediu se realizează de comun acord, respectându-se prevederile Acordului Colectiv.
 • Calendarul de concedii anuale se va stabili la fiecare loc de muncă, angajatul cunoscând data ce îi corespunde cu cel puţin două luni înainte.
 • Se permite modificarea datei concediului de odihnă în cazurile în care acesta corespunde unei suspendări a contractului de muncă, unei incapacităţi temporare de muncă sau perioadei de alăptare, chiar dacă s-a încheiat anul calendaristic corespunzător.
11. Plata lunară şi lichidarea
 • Plata salariului lunar şi a lichidării trebuie făcută în zilele şi modalităţile convenite, respectându-se tradiţiile şi obiceiurile locale. 
 • Nu sunt permise întârzieri mai mari de maxim o lună de la termenul stabilit. În caz de necesitate, înaintea zilei stabilite pentru plata salariului, angajatul are dreptul de a solicita un avans salarial.
 • Adeverinţa de salariu va corespunde modelului aprobat de Ministerul Muncii, exceptând cazurile în care aceasta va fi întocmită conform Acordului Colectiv. 
 • În ambele situaţii, în adeverinţă trebuie să fie precizate separat toate retribuţiile primite de angajat, ca şi deducerile de impozit aferente.
12. Primele acordate anual
 • Fiecare angajat are dreptul să beneficieze de minimum două prime anuale, una acordată cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, iar cealaltă, în luna stabilită de comun acord între angajator şi angajaţi. 
 • În Acordul Colectiv al fiecărui domeniu de activitate, în funcţie de provincia în care se aplică, se stabileşte suma corespunzătoare primelor. 
 • Conform fiecărui Acord Colectiv, poate exista posibilitatea acordării eşalonate, timp de 12 luni, a celor două prime.

Daca vi s-a parut utila aceasta postare, atunci apasati pe butonul "Imi place", pentru a afla si altii de ea.
  Sursa: ziarul Adevarul

  Cititi si: Statutul muncitorului in Spania- CODUL MUNCII


  Care sunt conditiile pentru a primi lichidarea (finiquito) ?

  42 de comentarii:

  1. Nepoata mea lucreaza in Spania, cu contract de munca, la un bar. In timpul serviciului a ridicat niste lazi cu coca cola, dupa care a ramas intepenita de spate, fiind suferinda - hernie de disc. In Spania i s-a eliberat certificat medical cu boala obisnuita, spunandu-i-se ca nu poate fi considerat accident de munca chiar daca accidentarea ei a a vut loc in timpul serviciului si in exercitarea atributiilor de munca. De la servici i s-a spus ca poate fi data afara in timpul efectuarii acestui concediu medical. Am sfatuit-o sa se adreseze avocatilor strainilor dar nepoata mi-a spus ca acestia informeaza patronii spanioli si muncitorii imigranti sunt tratati cu indiferenta, ba chiar sfatuiti sa isi vada de treaba. Unde sa ma adresez, ce sa fac sa nu isi piarda locul de munca si totodata sa fie platita pentru accidentul suferit?

   RăspundețiȘtergere
   Răspunsuri
   1. In Spania, fiecare firma care are mai multi angajati, e obligata sa aiba contract cu un Dispensar medical. In momentul in care, un angajat are un accident, el trebuie sa mearga la acest medic, nu la medicul de familie. Daca medicul firmei costata ca e un accident de munca, atunci DA, patronul este obligat sa il despagubeasca pe angajat, daca nu, NU.

    Ștergere
  2. cojocaru valericaaprilie 14, 2010

   cu respect va salut din Romania ,am si eu o intrebare daca sunte-ti draguta sa-mi raspunde-ti.Am lucrat anul acesta in Spania la capsuni in regiunea Huelva la o ferma din Cartaya cu contract pe o perioada asa zisa de 3 luni dar la o luna am fost trimisa acasa deoarece la ferma respectiva nu a mai avut de recoltat capsuni .In aceasta perioada de o luna nu am lucrat decat 10 zile pentru ca asa ne scoteau la munca ,o zi da una nu.Nu sun singura in aceasta cauza .La plecare n-i sa dat salariul cuvenit din care sa oprit transportul catre ROMANIA si 10 Euro pentru NIE .Dar acum am vrut sa plecam printr-o persoana cunoscuta care a mai lucrat la fructe in Spania dar ne-a zis ca ne trebuie NIE deoarece noi nu avem ,ce avem noi este Numai NIE de la ferma unde am lucrat si nu e valabila la alta ferma ,este adevarat sau nu ? daca pute-ti sa-mi spune-ti .

   RăspundețiȘtergere
  3. Buna Valerica,
   Daca contractul de munca a fost legal, atunci pe NIE al tau e specificat "autoriza trabajar por cuenta ajena indefinidamente", ceea ce inseamna ca ai drept de munca pe timp indefinit, ceea ce demonstreaza faptul ca oricand poti lucra legal in Spania.
   In concluzie, nu ai nevoie de alt NIE.

   RăspundețiȘtergere
  4. Buna GABRIELA ,i-ti multumesc pentru raspuns ,dar daca nu deranjez eu nu am gasit pe foile mele ceeace mi-ai spus ca trebuie specificat.Eu la plecare am primit doua foi una este fisa de lichidare(convenio:002/PERIODO DE LIQUIDACION)si pe a doua scrie in coltul din stanga sus ,,MINISTERIO DE TRABAJO E INMINIGRACION iar in dreapta sus ,,INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,, apoi ,,CERTIFICADO DE EMPRESA DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO dedesubt numele fERMEI AGRICOLE si dupa aceea con D.N.I. o N.I.E. 29703100A dar aceeasi serie o are si colegele mele e corect sau nu?pe aceasta foaie nu exista decat numele, semnatura si stampila patroanei de la ferma la care am lucrat.In speranta ca nu te-am plictisit ,astept raspuns deoarece as vrea sa merg la munca din nou si nu stiu cum sa procedez cu N.I.E daca e buna sau nu?poate asta a fost sa nu am noroc eu .Vreau sa-ti spun ca si eu sunt tot in zodia RAC CU respect VALERICA

   RăspundețiȘtergere
  5. Buna GABRIELA, i-mi cer scuze daca te deranjez ,dar te rog daca poti sa-mi dai o solutie sa pot pleca la fructe in SPANIA. CU RESPECT VALERICA

   RăspundețiȘtergere
  6. Buna Valerica,
   Am inteles ca la lichidare ai primit 2 foi: lichidarea si certificatul de la firma; ceea ce nu inteleg e NIE al tau. Nu ai NIE separat? E o hartie mare, verde. Despre acela am comentat eu.
   O zi buna in continuare.

   RăspundețiȘtergere
  7. I-TI MULTUMESC ,dar nu m-i sa dat asa ceva ,ce ma sfatuiesti? acum cum sa procedez pentru a-mi lua N.I.E. sa pot merge la munca la alta ferma.Exista o speranta ,pentru ca aici e foarte greu sa-ti gasesti un loc de munca si acum eu si sotul suntem someri .CU RESPECT VALERICA

   RăspundețiȘtergere
  8. NIE se solicita personal ( in Spania ),de la Biroul pentru Străini ( Oficina para Extranjeros ) sau, în lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Politie ( Comisaria Provincial de Policia ) din provincia unde vrei sa mergi la lucru. Acesta e valabil doar insotit de o carte de identitate sau pasaport ( valabile ).Pe baza acestui NIE, ai nevoie doar de o oferta de munca sigura.

   RăspundețiȘtergere
  9. I-TI MULTUMESC MULT ,DUMNEZEU SA TE OCROTEASCA ORIUNDE TE AFLI.CU MULT RESPECT VALERICA COJOCARU

   RăspundețiȘtergere
  10. salut.am lucrat in constructi 4 ani cu aceeasi firma 10 11 ore,fara acte.acum nu mai are nevoie de mine.as vrea sa stiu cum as putea sa imi obtin un contract si cum pot obtine ceva in plus de pe urma acestori ani munciti detin foto si video pt acesti ani munciti aici.nu a vrut sa imi faca contract.mersi.

   RăspundețiȘtergere
  11. Buna Seby,
   Nu stiu cum ai putea sa-ti obtii un contract de munca... deoarece tu cand ai inceput sa muncesti pentru firma respectiva, stiai ca nu iti va face acte, si totusi ai acceptat sa muncesti... Deci, nu te-au obligat...

   RăspundețiȘtergere
  12. nu am fost obligat,dar am insistat pt un contract fara rezultat.acum nici eu nu stiu ce as putea face pt asta iti cer o parere.astept un raspuns.mersi

   RăspundețiȘtergere
  13. Eu te inteleg perfect, Seby, dar parerea mea e ca nu mai poti face nimic, o data ce ai acceptat cu buna stiinta sa lucrezi fara acte...

   RăspundețiȘtergere
  14. eu traiesc aici am o viata aici si toate astea ma fac sa renunt la tot ce am realizat aici.in romania am pierdut tot amici familie.....viata mea o am aici...nu vreau sa lovesc in nimeni dar nici asa.

   RăspundețiȘtergere
  15. si daca ma duc si denunt tot.unde?lovesc in amici mei...

   RăspundețiȘtergere
  16. mersi pt sfat si tacerea e un raspuns zicea candva .......cineva

   RăspundețiȘtergere
  17. Seby,
   chiar daca raspunsul meu a fost mai dur, vroiam sa te fac sa intelegi, sa vezi realitatea...

   RăspundețiȘtergere
  18. raspunsul nu a fost dur....asteptam un sfat... intelege-ma tu,realitayea e dura adevarat.un sfat asta asteptam.oricum mersi pt................

   RăspundețiȘtergere
  19. lucrez in spania de 4 ani in case la curatenie si nu stiu ce sa fac ,as dori sa cuntribui si eu ca sa imi mearga vechimea sa am si eu asigurare medicala ,dar nu stiu cum sa fac ,cum sa procedez unde sa ma adresez as dori un raspuns daca se poate

   RăspundețiȘtergere
  20. Buna Eryka,
   Pentru a avea o asigurare medicala, e suficient sa-ti scoti cardul sanitar spaniol.
   Lucrand in casa la curatenie, poti cotiza lunar la Asigurarile Sociale, ca "empleada de hogar"; ceea ce inseamna ca anii cotizati ti se vor pune ca vechime, insa nu iti da dreptul la somaj.

   RăspundețiȘtergere
  21. In primul rand va doresc mult succes in activitatea dumnevoastra!
   V-am mai scris un mesaj in urma cu cateva luni, in acea perioada aveam nevoie de niste informatii privitoare la acordarea ajutorului de somaj.Raspunsul primit din partea dumneavoastra a fost prompt si lamurit pentru mine.
   Acum ma confrunt cu o problema si nu stiu cum sa o rezolv.
   Pe scurt va scriu situatia mea.
   In data de 5 octombrie 2010 m-am angajat ca sofer international cu contract de munca pentru o perioada de 6 luni la o firma spaniola de transport.
   In aceasta perioada, salariul l-am primit cu intarziere. Ne aflam in 29 martie si eu nu am primit decat nomina pe luna decembrie 2010. La insistentele mele sa mi se plateasca la zi salariul am fost amanat, mai nou amenintat.In data de 5 aprilie 2011 mi se va termina contractul, urmand sa intru in somaj.
   Imi este teama ca nu imi vor mai da banii.Ma tot mint si ma amana.Trebuie sa primesc ( dieta pe luna decembrie, nomina si dieta pe luna ianuarie, februarie , martie 2011, in jur de 7000 de euro ).
   Care sunt drepturile mele legale?Care este termenul limita dupa incetarea contractului de munca sa mi se plateasca drepturile cuvenite?Ce ma sfatuiti sa fac in acest caz?
   Cu respect,
   Daniel Muresan

   RăspundețiȘtergere
  22. buna...ma numesc Robert as dorii daca se poate sa imi raspundeti se poate platii concediul legal daca nu imi scot concediul si in luna aceea trebuie sa iau si salar si bani de concediu?daca lucrez cu contract de munca nedeterminata de 1 an ce drepturi mai am in afara de salariul de 1000 de euro mai exact de ceva prime anuala?si daca vreau sa imi dau demisia anul viitor pot beneficia de somaj sau ajutor de somaj sau numai daca ma da afara angajatorul?Astept raspuns...va multumesc

   RăspundețiȘtergere
   Răspunsuri
   1. LASA CAUTATU-L AJUTOARELOR SI DREPTURILOR,DUTE LA MUNCA CA ESTI TANAR DE ASTA SAU OBORJIT APROAPE UN MILION DE ROMANI LENESI CA CER NUMAI AJUTOARE,POATE DA DUMNEZEU SA BAGE ASTIA ACUMA O LEGE MAI SINISTRA SI DE TAIEREA TUTUROR AJUTOARELOR SI DREPTURILOR.EU BENEFICIEZ DE FAPT AM DREPT DE SOMAJ DE DOI ANI LEJER SI NU MA INCUMAP SA MA DUC SA IL IAU IAR VOI CU 600EURO AJUTOR VA INCUMATATI SA VA FIE RUSINE CA DIN CAUZA DE DIN ASTIA CATINE SI CA ALTII SO AJIUNS SPANIA UNDE ESTI.AFARA CU VOI DIN UNIUNEA EUROPEANA PLECATI LA PUTIN SA VA BAGE LA URANIU! MULTE SALUTARI DIN HUELVA!

    Ștergere
  23. Buna Robert,
   1. Daca nu doresti sa beneficiezi de concediu de odihna care ti se cuvine, atunci de comun acord cu angajatorul, ti se va plati indemnizatia aferenta zilelor corespunzatoare (plata ce se va efectua aparte de salariu)

   2. Prime anuale? Totul depinde de firma in care esti angajat, si de beneficiile ei

   3. Nu depinde de patron dreptul tau la indemnizatia (ajutorul) de somaj, de el depinde doar lichidarea ("finiquito") care trebuie sa o plateasca la angajat

   RăspundețiȘtergere
  24. buna ziua..as dorii sa imi raspundeti cate zile de concediu am daca sunt angajat cu contract din februarie?si daca imi iau concediu legal trebuie sa imi acorde patronul bani de concediu si la ce suma ar fii banii de concediu daca am salar de 920 de euro?este obligat sa imi dea sau numai daca e de acord patronul?si banii de concediu se da inainte de concediu sau dupa revenirea din concediu?

   RăspundețiȘtergere
  25. Daca lucrati cu contract de munca incepand cu data de 01/02/2011 atunci pana in 31/08/2011 aveti dreptul la 17,5 zile de concediu.
   Insa nu inteleg la ce bani de concediu va referiti?
   D-voastra aveti 2 optiuni (la intelegere cu patronul):
   1. Sa va efectuati zilele de concediu care va corespund
   2. Sa nu vi-l efectuati, urmand sa vi-l plateasca

   RăspundețiȘtergere
  26. buna ziua...nu stiu daca ma puteti ajuta dar am o intrebare unde as putea sa ma adresez daca am muncit un an de zile fara contract la o ferma de animale si numai dupa un an mi sa facut contractul de munca.acuma as dorii sa plec din spania si am solicitat sa mi se plateasca concediul ce am lucrat de la 1 februarie pana in 30 septembrie si a zis patronul ca nu poate sa imi plateasca concediul.se poate si asa?eu am lucrat si ore suplimentare pt care nici odata nu am primit bani dar pe nomina imi apare paga extra si nu stiu de ce daca eu nu primesc banii aceea?inainte de plecare va trebui sa imi semnez contractul de incheiere in original sau cum se procedeaza?patronul ce bani va mai trebuii sa imi acorde in afara de salar daca nu mi-am efectuat concediul,nu am primit pt ore suplimentare?eu plec cu lichidare pt care nu stiu daca voi mai lua bani pt ca m-am certat cu patronul.m-am uitat si in contract nu scrie ca imi da paga extra dar de muncit am muncit si imi apare si pe nomina paga extra,de ce?unde as putea sa ma adresez pt ami primi drepturiile ce mi se cuvin daca eu nu vorbesc bine spaniola?

   RăspundețiȘtergere
  27. Daca de la 01 februarie 2011 ati avut CONTRACT DE MUNCA, atunci pana in 30 septembrie 2011, vi se corespund 20 de zile de concediu de odihna. Insa nu-l puteti obliga pe patron sa vi le plateasca. El are 2 optiuni:
   1. sa va oblege sa le efectuati, asta insemnand sa va desfaca contracul de munca incepand cu data de 21 octombrie 2011; sau
   2. sa va desfaca contractul de munca incepand cu data de 30 sept si sa va plateasca concediu de odihna neefectuat

   "Paga extra" ce ati vazut in statul de plata (inseamna "al 13-lea salariu" ce este in Romania), insa aici se plateste:
   a) de 2 ori/an
   b) de 3 ori/an
   c) lunar

   In momentul in care v-ati angajat, d-voastra trebuia sa va discutati toate conditiile de angajare: salariul lunar, orele de munca efectuate pe zi pentru acel salar, cat va plateste pentru orele extra, daca va face contract de munca, etc. Sunt foarte multe amanunte pe care concetatenii nostri nu le discuta la angajare, si din acest motiv apar neplaceri pe parcursul relatiei laborale existente.

   Nu stiu cum a fost in cazul d-voastra, insa daca de la inceput v-a zis ca va da un salariu, poate sa nu fie acelasi cu cel care apare in statul de plata (deoarece in general, se pune salariu minim pe economie, pentru a nu se plati mult catre stat), iar apoi apare acea "paga extra" care vi s-ar fi cuvenit lunar.

   Deci, daca la angajare patronul va spune ca va plati un salariu de "x" bani in acestia poate fi inclusa si "paga extra"; totul depinde de intelegerea pe care o faceti inainte de inceperea colaborarii.

   RăspundețiȘtergere
  28. eu in mana iau 1000 de euro si cam asa arata nomina mea:la devengo salari base 920,10;a compte de conveni 17,16;prorrateig pagues extres 226,88 si la deduccion scrie dto.cont.comunes4,70%=54,71;dto.base accidente 1,65%=19,21 si retencion IRPF 7,75%=90,22.La total imi apare TOTAL DEVENGO 1.164,14 SI TOTAL DEDU 164,14 si la liquido total a recibir este 1000 euro si asa imi apare in fiecare luna la fel.nu mi sa zis cand mam angajat ca in salar cat iau pe luna sunt bagate si orele extra si acuma mi-am dat seama.si care este salariul meu atunci acela de salari base?si eu daca l-am anuntat ca vreau sa plec din 30septembrie si nu mi sa zis de banii de concediu nimic sau ca sa efectuez nu pot pleca acasa?patronul sta la 400km de unde lucrez eu si se ocupa fratele si eu am vb cu fratele pt ca patronul vine intr-un an de 2 ori si nu am cum sa vb cu el personal.insa nu stiu cum semnez eu inchiderea de contract daca originalul e la patron si nu o sa vina pana atunci nu voi putea pleca acasa pana nu semnez incheierea?eu sunt obligat sa il astept daca eu am anuntat pe frateso ca vreau sa plec din 30 septembrie?adica daca nici nu imi spune nimic frateso sa imi scot concediu,nici ca o plateste cum sa procedez atunci ca m-am saturat de batjocura asta nu mai stiu ce sa fac?

   RăspundețiȘtergere
  29. Buna ziua,
   Lucrez in Spania de 8 ani, am lucrat cu contracte de munca atat in regim agrar cat si in regim general. problema e ca am fost dat de baha inainte de 22 iulie 2011. Pe 12 aucust am fost dat de alta din nou, insa de la firma imi spun acum ca nu poate sa imi inregistreze contractul pentru ca nu sunt legal, in comformitate cu aceasta lege care s-a adoptat in spania.
   ce pot sa fac?
   mi-au spus ca trebuie sa plec din firma pt ca nu imi pot inregistra contractul.
   de ce oare? daca inainte eu am lucrat si am cotizat. asa prevede aceasta lege? cei care nu au fost prinsi in campul muncii la data de 22 iulie nu mai pot lucra?

   RăspundețiȘtergere
  30. Buna ziua.am o intrebare daca am contract indefinido si imi bag lichidarea cat este indemnizatia de lichidare pt astfel de contract?se poate sa imi inchida contractul si sa nu imi dea bani de finiguito sau oricum imi va inchide va trebui sa imi acorde indemnizatia asta?eu am cerut lichidarea insa nu mi-a dat sa complectez si sa semnez nici un act de lichidare.Poate sa imi inchida contractul pe ziua in care vreau sa plec si sa imi semnez numai inchiderea de contract?in cazul asta nu imi va mai acorda bani de finiguito?

   RăspundețiȘtergere
  31. Buna ziua,
   Ma numesc Dana, am 43 de ani si am venit in Spania, in regiunea Castilla-La Mancha in decembrie 2010, in speranta de a gasi de lucru si de a rezolva, astfel, o parte din problemele pe care le am. Am lucrat in agricultura o perioada. In urma unor analize medicale am aflat ca am cancer la san, si astfel toate planurile au luat o alta turnura. Am fost operata in 28 iunie 2011, dupa care au urmat chimioterapia si radioterapia. Multumesc la Dumnezeu, acum ma simt bine,sunt pe lista de asteptare pentru operatia de reconstituire a sanului si poate ca, incet-incet viata mea va intra in normal.
   Inainte de operatie am lucrat 180 zile si am putut beneficia de concediu medical 1 an de zile.La la sfarsitul lunii iunie 2012 am programare pentru a vedea daca sau mi se poate prelungi sau nu concediul medical.In agricultura nu cred ca mai pot lucra acum, inca ma simt obosita in urma tuturor tratamentelor si deocamdata nu am gasit altceva, mai usor pentru a nu forta mult mana stanga, deoarece tot sistemul limfatic a fost extirpat. Va rog mult sa imi spuneti, daca nu mi se va prelungi concediul medical, daca as avea dreptul la somaj sau as putea avea alte drepturi. Mentionez ca din iulie pana in decembrie 2011 am platit Asigurarile Sociale de Sanatate, dar in Spania, am lucrat doar 180 zile.
   Va multumesc mult,
   Dana Antonesei

   RăspundețiȘtergere
  32. Buna ziua ! As dori sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns. Lucrez in spania de 3 ani la contractele de capsuni si 1 luna in toamna la Segovia, vreau sa stiu daca ma incadrez la somaj dupa contractul de anul acesta. Mentionez ca pe data de 22 iulie 2011 nu am lucrat. Orice raspuns este bine venit.

   RăspundețiȘtergere
  33. Buna Gabriela Lucrez de 5 ani pentru o firma mare.De regula sunt detasat in Franta unde lucrez cam 80 de ore suplimentare pe luna,zilnic 2 ore plus sambetele,ore lucrate care nu sunt trecute in nomina,ori sunt trecute sub alta forma,nu ca si ore extra.As dori sa stiu daca e un motiv bun pentru a da firma in judecata.Astept un raspuns,merci.

   RăspundețiȘtergere
  34. Buna,sunt autonom si lucrez in Spania la o firma.Fara contract.Imi platesc asigurarile din mana,dar am ramas in urma 3 luni,cat sunt penalitatile? si cum as putea lucra in continuare dar cu contract ca sa pot beneficia (daca va fi cazul) de somaj. multumesc

   RăspundețiȘtergere
  35. Buna ziua,as vrea sa va intreb:am lucrat in casa,cu contract de munca si asigurata.Vreau sa plec definitiv acasa,banii de pe asigurarea sociala se pot recupera??Multumesc!!!

   RăspundețiȘtergere
  36. Buna ziua... am lucrat ca barman in spania timp de 5 luni... cu contract de 4 ore, 3 zile pe saptamana, salariu 400 de euro in contract... real lucram 5 zile, 8 ore cu salariu de 1000 de euro... mi-au facut lichidarea si miau mai dat 157 de euro... dar nu mi-au platit zilele de concediu... care dupa calculele mele sunt vreo 360 de euro dupa contractul real... vreau sa ii denunt... vreau sa stiu ce sanse am sa imi recuperez bani si sa castig... patroni sunt rusi... nu sunt in uniune... stau aici cate 3 luni ca nu au viza... astept niste sfaturi... multumesc..!

   RăspundețiȘtergere
  37. Bună seara DN Gabriela. Ma numesc Alexandru și a-și dori un sfat am lucrat la o Tenda de Pakistan 4 zile an astea patru zile el ma pus sa semnez un contract de munca eu neștiind am semnat după patru luni am fost la seguridat social sa scot vida elaborat și am văzut autonom, m.am interesat și am aflat ca a închiriat un spațiu și un angajat pe numele meu.. Ce pot sa fac?va multumesc

   RăspundețiȘtergere
  38. Buna ziua!Lucrez intr un hotel asa zis de 4 stele cu prietenul meu. Lucram 5 zile doua zile libere si primim 500 de euro. Avem mancare si cazare. Dar mancarea e oribila , bataie de joc iar camera si conditiile la fel. Plus directorul hoteleul e inuman...ne trateaza cu dispret ne ameninta ca ne da afara la orice lucru ..nu poti dialoga normal cu el. Iar ne obliga sa semnam ca lucran 4 ore desi lucram 8 iar de multe ori fiindca refuzam sa lucram suplimentar ne ziceau voi aici sunteti in vacanta desi muncim 5 zile. Gandaci si coditii insalubre. Iar suntem aici pt 9 luni si nu ne dau dreptul la concediu. Nu stim ce sa facem.

   RăspundețiȘtergere
  39. Buna ziua muncesc cu contract de munca pe perioada de 4 luni si salariu este de 276.29 si nu pot sa imi fac nie ce pot face va rog sa imi raspundeti va multumesc

   RăspundețiȘtergere
  40. Buna ziua .Am si eu o intrebare...lucrez in Spania la un almacen..i.am spus patronului de aproape o luna ca la sfarsitul luni trebuie sa plecam sa ne puna de baja....si ce sa vezi..ne spune ca nu poate sa ne puna de baja si sa trimeata la inem certificatul de empresa..pentru ca el doreste sa angajze...nsi daca pe noi ne pune de baja el nu ar mai avea voie sa angajeza...va rog raspunde.ti...un sfat va rog

   RăspundețiȘtergere

  Nu include materiale pentru adulti, vulgaritate, ura, rasism sau discriminare. In caz contrar, comentariul tau va fi sters.